VII-Несокрушимая и легендарная > 14-Войско Польское

10 сотрудников Гуты Банковой погибших от рук нацистов в Домброве-Гурничей.

(1/1)

АПО Память:
Из почты:
Цитировать>>>>Fwd: 74 rocznica stracenia przez hitlerowców 10 Dąbrowiaków, pracowników Huty Bankowej
14 июн. в 0:45
Михаил Пыресин <*@mail.ru>

Кому: may1945-pobeda@yandex.ru

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого:  <*@op.pl>

Тема: 74 rocznica stracenia przez hitlerowców 10 Dąbrowiaków, pracowników Huty Bankowej

74 rocznica stracenia przez hitlerowców 10-ciu pracowników Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej
 
Jak co roku 12 czerwca o godz.16.00 zebrali się pod pomnikiem ,,10-ciu powieszonych" w Dąbrowie Górniczej Towarzysze z KPP, Stowarzyszenia Tradycji LWP im.Generała Zygmunta Berlinga oraz mieszkańcy miasta, aby uczcić 74 rocznicę hitlerowskiej zbrodni na pracownikach Huty Bankowej. Wśród skromnej liczby uczestników uroczystości znalazła się m.in. córka i wnuczka zamordowanego przez hitlerowców Walentego Siwka. Należy także powiedzieć że w tym roku władze miasta nie zadbały o wykoszenie trawy wokół pomnika, jak i nie przybył na uroczystości żaden reprezentant władz Dąbrowy Górniczej. Jednakże przed uroczystościami Komuniści przyozdobili Pomnik czerwonymi i biało-czerwonymi flagami. Na początku uczestnicy ustawili się wokół jednego z ostatnich naocznych świadków wydarzeń z 12.VI.1942 Tow.Mariana Indelaka, który wygłosił wstrząsające przemówienie. Mówił m.in. o Bolesławie Kucharskim z który przyjaźnił się podczas pracy w Hucie Bankowej: ,,Bolek zawsze klepał mnie po ramieniu i mówił Maniek, nie martw się z nowym rokiem przyjdzie wolność i szczęście. Zawsze Tak Nas pocieszał gdy my nie mieliśmy już nadziei na zmiany". Przedstawił również zarys historyczny tego wydarzenia, jak widział je będąc jednym z obserwatorów egzekucji. ,,Niemcy mieli karabiny wymierzone w Nas, najmniejszy płacz bądź ruch mógł się skończyć śmiercią. Wszyscy zaciskaliśmy zęby, aby powstrzymać smutek i złość !". Następnie tow.Marian poprosił o złożenie kwiatów pod pomnikiem. Wieńce kwiatów złożyła delegacja Komunistycznej Partii Polski-Stowarzyszenia Tradycji LWP oraz córka i wnuczka Walentego Siwka. Na koniec aby oddać cześć poległym bohaterom - robotnikom zgromadzeni odśpiewali "Międzynarodówkę" Warto przytoczyć tutaj fragment wzruszającego i pełnego emocji wiersza, który tow.Indelak napisał specjalnie dla 10-ciu straconych:
,,O patrz Dąbrowo, to są Ci
za których się historia pomści
to Oni wolą nieugiętą - uczyli nas,
jak żyć, jak się bić, jak kochać życie,
I oddać życie, ażeby syn i wnuk pamiętał...
Nigdy nie zapomnimy Was hutnicy
Wy coście wierni idei i ojczyźnie
ginęli jak męczennicy.
Wasze męstwo i walka o szlachetne cele
zostały zapisane w najpiękniejsze i wzniosłe rozdziały
których w dąbrowskiej historii jest tak wiele.
O wietrze tą prawdę do żyjących nieś
dzisiaj pamięci bohaterskim hutnikom
Cześć ! Cześć ! Cześć !"
Oto lista 10-ciu powieszonych:
Marceli Baltyn
Wacław Bochenek
Edward Gruchała
Bolesław Król
Bolesław Kucharski
Józef Maro
Eugeniusz Puz
Walenty Siwek
Roman Teper
Franciszek WójcikPięciu z zamordowanych należało do Polskiej Partii Robotniczej, co znaczy że walczyli i zginęli za WOLNOŚĆ I SOCJALIZM !
Polscy Komuniści i Dąbrowiacy nigdy nie zapomną o 10-ciu bohaterach z Dąbrowy Górniczej !
Cześć Ich Pamięci !
 
P.S. Proszę Towarzysza o zdjęcia z wczorajszego wydarzenia w celu uzupełnienia relacji.
 
Pozdrawiam Dawid Hajder
KPP Brzeszcze<<<<Ссылка для скачивания файлов: http://files.mail.ru/D29214925246407C8275B14BF78DB729
Фото к письму

АПО Память:
Перевод предыдущего письма
14 июн. в 3:05
Михаил Пыресин <*@mail.ru>
Кому may1945-pobeda@yandex.ru,

Высылаю мой перевод предыдущего письма.

74 годовщина гибели от рук нацистов 10 сотрудников Гуты Банковой в Домброве-Гурничей.

      Как и каждый год 12 июня в 16:00 у памятника " 10-ти повешенным " в Домброве-Гурничей собрались товарищи из Коммунистической партии Польши, Ассоциации традиций Войска Полького Людова имени генерала  Зигмунта Берлинг аи жители города, чтобы отметить 74 годовщину нацистских преступлений против сотрудников Гуты Банковой. Среди скромного  количества участников церемонии, помимо других, были дочь и внучка убитого нацистами Валенты Сивека. Необходимо отметить, что в этом году городские власти не позаботились о том, чтобы скосить траву вокруг памятника и на церемонию не пришел ни один из  представителей властей Домбровы- Гурничей. Тем не менее, перед мероприятием коммунисты украсили памятник красным и бело-красным флагами. 

      В начале церемонии участники выстроились вокруг одного из последних очевидцев событий 12.VI.1942 года  товарища Мариана Инделака, который выступил с потрясающей речью. Он рассказал  о Болеславе Кухарском, с которым подружился во время работы в Гуте Банковой: ,, Болек всегда похлопал меня по плечу и говорил Марек, не беспокойся, с новым годом придет свобода и счастье. Всегда утешал нас, когда не было никакой надежды на перемены". Он также представил исторический обзор событий, как он видел, будучи одним из очевидцев экзекуции. ,, Немцы направили на нас карабины, малейший крик или движение могли окончиться смертью. Все стискивали зубы, чтобы остановить печаль и гнев ".     

      Затем товарищ Мариан пригласил к возложению цветов у памятника. Венки из цветов возложили делегация Коммунистической партии Польши и Ассоциации традиций Войска Полького Людова, а также дочь и внучка Валенты Сивека. В конце церемонии в честь павших героев - рабочих собравшиеся спели "Интернационал".       

      Стоит привести здесь фрагмент трогательных и полных эмоций строки написанных товарищем Инделаком специально для 10 погибших:

      О посмотри Домброва на тех,

      За которых история отомстит.

      Они неустанной волей учил нас,

      Как жить, как бороться, как любить жизнь,

      И отдать жизнь, чтобы сыновья  и внуки помнили ...

      Никогда не забудут вас сталевары,

      Верных идее и Родине, 

      Погибших мучениками.

      Ваша храбрость и борьба за благородные цели

      Записаны в самых красивых и возвышенных главах, 

      Которых в домбровской истории так много.

      О, ветры правды, донесите до ныне живущих

      Память о героических металургах.

      Слава ! Слава ! Слава !

 
Ниже приведен список 10 повешенных:

 

Марцелин Балтын

Ваццав Боченек

Эдвард Гручала

Болеслав Круль

Болеслав Кучарски

Юзеф Маро

Евгениуш Пуз

Валенты Сивек

Роман Тепер

Францишек Вуйчик
 

    Пятеро из убитых  принадлежали к Польской Рабочей Партии, а это значит, что они боролись и погибли  за свободу и социализм!

      Польские коммунисты и домбровчане никогда не забудет о 10 героях Домбровы-Гурничей  !

      Слава их памяти!

 
С уважением Давид Хайдер,
Коммунистическая Партия Польши, Бжеще.

Навигация

[0] Главная страница сообщений