XIII-«Военный топограф» > 13т-Административно-территориальное деление

Административно-территориального деление Украины. Статистика.1920-2012 год.

(1/2) > >>

hgv:
Сравнение по 45 369 нас. пунктам Украины и Украинской ССР!

http://www.warmuseum.kiev.ua/_ua/martirolog/documental_search/table.html

hgv:
Все материалы можно скачать.

Территориальное административное деление Союза ССР на 1-е января 1926 года / Народный комиссариат внутренних дел, Статистический отдел. ‒ М., 1926. ‒ 288 с.

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=10871

hgv:
Україна та її нові адміністративні райони: кишеньковий статистичний довідник. ‒ Х.: Держвидав “Господарство України”, 1930. ‒ 196 с.

ПІДСУМКИ ПО УКРАЇНІ В ЦІЛОМУ

Основні показники народнього господарства (фонди, капітальні вкладення, огульна продукція, народній прибуток) …2‒11

I. Територія та адміністративний поділ …12‒14

II. Населення (міське, сільське, національний склад, соціяльні групи) …15‒18

III. Народня освіта (соціяльне виховання, професійна освіта, політична освіта) …19‒28

IV. Сільське господарство (українське селянство та його землезабезпечення, селянські господарства в 1927 p., зміни у співвідношенні класових сил на селі 1928-29 р. усуспільнений сектор сільського господарства: радгоспи, колгоспи, загальні відомості: вгіддя, засівна площа, худоба та інш.) …29‒55

V. Промисловість за групами виробництва, за соціальними секторами, плянована ВРНГ промисловість, головніші вироби, продукційність праці, заробітна плата робітників; цензова промисловість 1928-29 р.) …56‒63

VI. Праця (кількість осіб найманої праці, бюджетовий індекс, наслідки перепису радянського апарату) …64‒68

VII. Торгівля …69

VIII. Кооперація …—

IX. Транспорт …70

X. Фінанси (витрати з державного та місцевого бюджету) …71‒72


АДМІНІСТРАТИВНІ РАЙОНИ

Відомості про 495 адміністративних районів за колишніми округами) …74‒174

Території, що їх підпорядковано міським радам (за постановою ВУЦВК та РНК від 3-ІХ 1930 р. …175‒178

Центри 18 міських рад …179‒181

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=10833

hgv:
Короткий статистично-економічний довідник Київської області 1932 року з адміністративною картою області / Організаційний комітет Київської області. ‒ К., 1932. ‒ 200 с.

Зміст:

Передмова …ІІІ


Адміністративно-територіяльний устрій

Список міськрад та районів области з основними показниками …2

Національні ради Київської области …8


Енергетика

Електровні загального користування …16

Список найголовніших торфовищ области …17

Поклади бурого вугілля й гідроресурси …18


Промисловість

Промислові підприємства за галузями виробництва по районах …20

Промпідприємства системи Важпрому, Легпрому та Ліспрому за галузями виробництва …26

Список дієвих цукроварень …38

Гуральні та спирто-горілчані заводи …40

Вальцові млини в колгоспівській системі, у віданні РВК і що були в системі Укрсількоопцентру …41

Список вальцових млинів тресту “Союзмука” …46


Сільське господарство та ліси

Попередній розподіл районів за ознакою спеціялізації с.-г. виробництва …48

Трестовані радгоспи (крім Бурякотресту) та господарства системи ВУКС'у на лютий 1932 р. …50

Радгоспи київського Бурякотресту …57

Список МТС за станом на 1 січня 1932 р. …66

Колективізація селянських господарств по районах Київської области …69

Розподіл землі за вгіддями по районах …72

Засівні площі озимих засіву 1930 р. та ярих культур 1931 р. …76

Кількість худоби в селянських господарствах на червень 1931 р. …82

Контрольні завдання засівплощ на 1932 р. …90

Ліси Київської области, що перебувають у віданні НКЗ (трест Укрдержліс) …94

Ліси, що перебувають у віданні Наркомлісу (трест Українліс) …96

Лісні масиви колгоспного користування по районах …98

Ліси, що передані різним установам …100


Транспорт

Найголовніші залізничі колії области …102

Водяні шляхи …120

Лінії автомобільних сполучень (міжміських, приміських та міських) …124

Довжина авто-гужових шляхів союзного та республіканського значення по районах …123


Фінанси та радянська торгівля

Місцеві бюджети районів …130

Філіяли та приписні каси Держбанку …136

Мережа ощадкас …138

Торговельна мережа области …141


Населення

Розподіл населення районів за статтю та національністю ...147

Соціяльна структура людности міст, шо мають понад 20000 душ …150

Список інших міст та міських селищ, де було переведено облік людности 1931 p. …152


Праця, освіта та охорона здоров'я

Кількість працівників за наймом по районах за галузями праці …154

Мережа шкіл загального навчання й дошкільних дит. установ по районах …160

Мережа установ масової комосвіти …164

Київ — культурний центр области …170

Заклади охорони здоров'я за даними 1931 р. …172


Довідкова частина

Головні адміністративні, профсоюзні і господарчі установи та організації м. Києва …180

Науково-дослідні установи м. Києва …194

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=10719

hgv:
Довідник Сумської округи 1928 р. / Сумське округове статистичне бюро. ‒ Суми 1929. ‒ 366 с.

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=10563

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница